Phenix 3535

標準3535封裝規格

提供130度與55度的發光角度 [PK2N-NV系列]

PK2N-NV系列的55度發光角度能提供更集中的點光源

 

 

PK2N PK2E 

 

  • PK2N
  • PK2N-NV

Datasheet Part Number Color Test
Current
(mA)
VF
(Typ.)
Min.
Lumens
Min.
CRI
Typ.
Lumens
Min.
CCT
Max.
CCT
1/2
DS-0377.pdf PK2E-2LWE-B2R7 White 350 3.1 145 70 165 5000 K 7000 K 130
DS-0377.pdf PK2E-2LNE-B2R7 Neutral White 350 3.1 145 70 159 3800 K 5000 K 130
DS-0377.pdf PK2E-2LVE-B2R7 Warm White 350 3.1 130 70 145 2700 K 3250 K 130
DS-0377.pdf PK2E-2LWE-B2R8 White 350 3.1 130 80 145 5000 K 7000 K 130
DS-0377.pdf PK2E-2LNE-B2R8 Neutral White 350 3.1 130 80 143 3800 K 5000 K 130
DS-0377.pdf PK2E-2LVE-B2R8 Warm White 350 3.1 120 80 137 2700 K 3250 K 130
DS-0442.pdf PK2E-2LWE-B2R7S White 350 3.05 160 70 175 5000 K 6300 K 130
DS-0442.pdf PK2E-2LWE-B2R8S White 350 3.05 130 80 145 5000 K 6300 K 130
DS-0442.pdf PK2E-2LNE-B2R8S Neutral White 350 3.05 130 80 145 3800 K 5000 K 130
DS-0442.pdf PK2E-2LVE-B2R8S Warm White 350 3.05 130 80 143 2700 K 3250 K 130
DS-1258.pdf PK2N-2LWE-HCR9 White 300 6.4 170 90 192 4750 K 5300 K 130
DS-1258.pdf PK2N-2LNE-HCR9 Neutral White 300 6.4 170 90 192 3700 K 4250 K 130
DS-1258.pdf PK2N-2LVE-HCR9 Warm White 300 6.4 130 90 160 2850 K 3250 K 130
DS-0280.pdf PK2E-3LWE-BR7 White 350 3.2 110 70 133 5000 K 7000 K 130
DS-0280.pdf PK2E-3LNE-R7 Neutral White 350 3.2 110 70 131 3800 K 5000 K 130
DS-0280.pdf PK2E-3LWE-BR8 White 350 3.2 100 80 119 5000 K 7000 K 130
DS-0280.pdf PK2E-3LNE-R8 Neutral White 350 3.2 90 80 117 3800 K 5000 K 130
DS-0280.pdf PK2E-3LVE-R8 Warm White 350 3.2 90 80 109 2700 K 3250 K 130
DS-0011.pdf PK2N-3LWE-SD White 350 3.1 120 74 141 4100 K 10000 K 130
DS-0011.pdf PK2N-3LVE-R7 Warm White 350 3.1 110 70 132 2500 K 4100 K 130
DS-0011.pdf PK2N-3LWE-R8 White 350 3.1 110 84 120 4100 K 10000 K 130
DS-0011.pdf PK2N-3LVE-R8 Warm White 350 3.1 100 80 120 2500 K 4100 K 130
DS-0011.pdf PK2N-3LVE-R95 Warm White 350 3.1 80 93 97 2500 K 4100 K 130
DS-0211.pdf PK2N-3LNE-R8 Neutral White 350 3.1 110 80 135 3500 K 5000 K 130
DS-0126.pdf PK2N-3LWE-BSD White 350 3.1 120 70 147 5000 K 10000 K 130
DS-0126.pdf PK2N-3LWE-BR8 White 350 3.1 110 80 120 5000 K 10000 K 130
DS-1198.pdf PK2N-4LWE-SBVR7 White 350 2.95 130 70 160 5000 K 7000 K 130
DS-1198.pdf PK2N-4LNE-SBVR8 Neutral White 350 2.95 120 80 145 3360 K 4120 K 130
DS-1198.pdf PK2N-4LVE-SBVR8 Warm White 350 2.95 110 80 140 2660 K 3120 K 130
DS-0281.pdf PK2E-5LWE-BR7 White 350 3.05 130 70 150 5000 K 8050 K 130
DS-0281.pdf PK2E-5LNE-R7 Neutral White 350 3.05 130 70 147 3800 K 5000 K 130
DS-0281.pdf PK2E-5LVE-R7 Warm White 350 3.05 120 70 141 2700 K 3250 K 130
DS-0281.pdf PK2E-5LWE-BR8 White 350 3.05 120 80 135 5000 K 8050 K 130
DS-0281.pdf PK2E-5LNE-R8 Neutral White 350 3.05 120 80 133 3800 K 5000 K 130
DS-0281.pdf PK2E-5LVE-R8 Warm White 350 3.05 110 80 123 2700 K 3250 K 130
DS-0700.pdf PK2N-5LWE-BVR7 White 350 2.9 155 70 175 5000 K 7000 K 130
DS-0700.pdf PK2N-5LNE-BVR7 Neutral White 350 2.9 155 70 175 3800 K 5000 K 130
DS-0700.pdf PK2N-5LNE-BVR8 Neutral White 350 2.9 140 80 155 3800 K 5000 K 130
DS-0700.pdf PK2N-5LVE-BVR8 Warm White 350 2.9 130 80 145 2700 K 3250 K 130

Datasheet Part Number Color Test
Current
(mA)
VF
(Typ.)
Min.
CRI
Min.
Lumens
Typ.
Lumens
Min.
CCT
Max.
CCT
1/2
DS-0500.pdf PK2N-3LWE-BVSD White 350 3.1 70 100 129 5000 K 10000 K 55
DS-0500.pdf PK2N-3LNE-BVR7 Neutral White 350 3.1 70 100 127 3500 K 5000 K 55
DS-0500.pdf PK2N-3LVE-BVR8 Warm White 350 3.1 80 80 105 2700 K 3500 K 55